Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.rialto.katowice.pl

Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej kinoteatru Rialto w Katowicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-08-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.1.1 - złożone elementy graficzne 2.1.1 – brak nawigacji klawiatury 3.3.2 – brak opisów etykiet formularzy 4.1.1 – przestarzałe elementy kodu 4.1.2 – błędne opisy pól formularzy Obecnie jesteśmy na etapie dostosowywania lub tworzenia nowej strony internetowej, która będzie dostosowana do WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem (WCAG) w wersji 2.1 (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem smartfonu i tabletu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Kordeusz, w.kordeusz@swiatowid.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 555 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba podmiotu: Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach Kinoteatr "Rialto" 40-012 Katowice ul. Św. Jana 24 Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku Kinoteatru Rialto dla osób o szczególnych potrzebach. Pomieszczenia należące do Kinoteatru Rialto: sala główna wraz z balkonem, hol, toalety. We wszystkich wymienionych przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności. Budynek Kinoteatru Rialto •Lokalizacja i wejście Budynek kinoteatru usytuowany jest w centrum miasta, przy ulicy Św. Jana 24 w Katowicach. Wejście do kina dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od ul. Wojewódzkiej. Do budynku prowadzi stopień o wysokości 5 cm. W wypadku cięższych wózków elektrycznych dostawia się przenośny, stabilny podjazd, umożliwiający płynny wjazd wprost na parter sali kinowej. Konieczność telefonicznego (lub poprzez opiekuna) powiadomienia pracownika, który otworzy drzwi na żądanie. Główne wejście do kina: schody zewnętrzne - 5 stopni, schody wewnętrzne - 9 stopni, na ścianach poręcze. Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków autobusowych do Kinoteatru: • dworzec autobusowy pod Galerią Katowicką - 250m • przystanki autobusowe przy ul. Piotra Skargi – 600 m • Dworzec PKP - 150 m. •Hol główny + kasa Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych. Kasa znajduje się w holu głównym, przy drzwiach wejściowych na salę. •Sala kinowa - widownia Sala kinowa zlokalizowana jest na parterze budynku kina oraz na balkonie, na który prowadzą schody. Na parterze widowni znajdują się miejsca dla osób poruszających się na wózkach. Wejście na salę dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi od ul. Wojewódzkiej. Ciąg komunikacyjny wolny jest od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. •Toaleta W Kinoteatrze na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób o szczególnych potrzebach. •Parking + miejsca postojowe Kino nie posiada własnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy ulicy Wojewódzkiej, Plebiscytowej oraz ul. Kochanowskiego znajdują się trzy ogólnodostępne koperty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

O Kinoteatrze Rialto w Polskim Języku Migowym